Over groenbemesting

Teelthandleiding groenbemesters

vind je op deze link:

http://www.kennisakker.nl/book/export/html/34

Een groenbemester kan gedefinieerd worden als een gewas dat voor het in stand houden of verbeteren van de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid wordt geteeld. Dit gewas levert meestal geen te verkopen of anderszins in de bedrijfsvoering te gebruiken product op.
Met in stand houden wordt onder andere het beschermen tegen ongunstige invloeden van regen en wind bedoeld (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie). Met verbeteren kan gedacht worden aan onder andere het toevoeren van organische stof. Organische stof is belangrijk in verband met bewerkbaarheid, vochtvoorziening, mineralenhuishouding, structuur en bodemleven. Daarnaast kan de vrijkomende stikstof door een volggewas worden benut.
De laatste jaren worden groenbemesters ook steeds vaker geteeld vanwege de mogelijkheden om aaltjes te bestrijden en stikstof vast te leggen gedurende de herfst en winter om zo uitspoeling te beperken. Groenbemesting heeft alles te maken met het in conditie houden van het belangrijkste productiemiddel van de akker- en tuinbouw, namelijk de grond.
Het telen van groenbemesters heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn de bescherming van de grond en de toevoer van organische stof. Deze leiden direct of indirect tot hogere opbrengsten op korte of lange termijn. Daar staat tegenover dat het telen van een groenbemester tijd en geld kost. Bij het goed telen van bijvoorbeeld een groenbemester onder dekvrucht is een stuk vakmanschap onmisbaar en ook het onderploegen van een groenbemester moet met zorg gebeuren. Tijdens de teelt is er eveneens aandacht nodig om eventuele nadelige gevolgen van groenbemesters te voorkomen.

 

Overige groenbemesters

Naast de kruisbloemigen, vlinderbloemigen en grassen zijn er ook planten uit diverse andere families die gebruikt kunnen worden als groenbemestingsgewas. In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde: facelia, afrikaantjes, raketblad en spurrie.  Verder worden er nog diverse mengsels van twee of meer gewassen uitgezaaid als groenbemestingsgewas. Dit kunnen zowel mengsels zijn van planten uit dezelfde familie als uit verschillende families.

Afbeelding. Afrikaantjes worden uitsluitend ingezet voor de bestrijding van wortellesieaaltjes.